OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a zákonom  č. 18/2018 Z. z.

(ďalej len „Nariadenie“ a „Zákon“)

Ochrane Vašich osobných údajov venujeme veľkú pozornosť. V tejto časti nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, na základe akého právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

A. ZÁKLADNÉ POJMY

 • Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Osobné údaje: údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Súhlas dotknutej osoby: akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ: každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 • Spracúvanie osobných údajov: spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

B. ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

 • Mgr. Soňa Jacková, 
 • advokátska kancelária Iuris Consulti
 • Miesto podnikania: Ličartovce č. 161,  082 03 Lemešany
 • IČO: 54062390
 • Deň vzniku oprávnenia: 1. 9. 2021

C. ÚČEL SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytnutia právnej služby.  Spracovanie Vašich osobných údajov slúži na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí právnych služieb a uplatnenie Vašich práv.

D. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame zákonne, a to na tomto právnom základe:

 1. a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba - spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie povinností, ktoré pre prevádzkovateľa vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí právnych služieb,

 2. b) spracúvanie sa uskutočňuje na základe súhlasu so spracovaním zo strany dotknutej osoby - súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete potvrdzujúcim úkonom pri ich poskytnutí - ich nadiktovaním, zaslaním, predložením dokladov totožnosti a iných písomností, z ktorých osobné údaje vyplývajú.

E. ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie vymedzeného účelu. Spracúvajú sa najmä tieto osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, elektronická adresa a iné, podľa charakteru právnej služby.

F. DOBA UCHOVÁVANIA 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, a to najviac na dobu 10 rokov  a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

G. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov tieto práva:

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy by Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúval na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás prevádzkovateľ má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - Prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás má k dispozícii.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ o Vás získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený požiadať, aby prevádzkovateľ prestal používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje prevádzkovateľ nepotrebuje využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ od Vás získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré by bolo založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

H. POŽIADAVKA POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s čl. 13 Nariadenia má prevádzkovateľ povinnosť Vás informovať o právnom základe požiadavky na poskytnutie Vašich osobných údajov. Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje prevádzkovateľovi vyplýva z vyššie uvedenej zmluvy o poskytnutí právnej služby. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok znemožnenie poskytnutia právnej služby.

I. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Rozhodnutím založeným na automatizovanom spracúvaní osobných údajov je také rozhodnutie, ktoré je za využitia spracúvania osobných údajov dotknutej osoby vykonané a vydané bez zásahu človeka. Ide o generovanie takého rozhodnutia zo strany prevádzkovateľa, ktoré je riadené algoritmom, to znamená, že sa vopred nastavia parametre, ktoré dotknutá osoba odovzdá a ktoré sa do algoritmu zadajú, vstupné dáta, následne celý proces vyhodnocovania prebehne bez ľudského zásahu, automatizovane. Prevádzkovateľ nevyužíva Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

J. VYHLÁSENIE O POSKYTNUTÍ INFORMÁCIÍ

Tento informačný list je prístupný v priestoroch advokátskej kancelárie a tiež je možné kedykoľvek požiadať o jeho tlačené vyhotovenie.