Šedé sú slová zákona,
večne zelený je strom života právneho.

Mgr. Soňa Jacková | Advokátska kancelária

Poskytujem právne služby v rôznych oblastiach práva:

 • Zastupovanie obvinených v prípravnom konaní
 • Zastupovanie obvinených v konaní pred súdom
 • Komplexné právne poradenstvo a konzultácie v trestných veciach
 • Zastupovanie poškodených a uplatňovanie náhrady škody v trestnom konaní
 • Komplexné spracovanie zakladateľských dokumentov obchodných spoločností
 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Zastupovanie v konaní na živnostenskom úrade
 • Zastupovanie v konaní na obchodnom registri
 • Prevody obchodných podielov, akcií a pod.
 • Príprava valných zhromaždení
 • Zmeny obchodných spoločností a ich zápis v obchodnom registri
 • Zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • Výmaz z obchodného registra
 • Právne analýzy
 • Tvorba a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv
 • Poradenstvo a priama účasť pri obchodných rokovaniach
 • Komplexné mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok vrátane exekučného vymáhania
 • Zastupovanie podnikateľov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi
 • Právne analýzy
 • Tvorba a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy, zabezpečovací prevod práva, postúpenie pohľadávok a iné)
 • Komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností vrátane zastupovania pred katastrálnym úradom
 • Zastupovanie v dedičskom konaní
 • Rodinné právo
 • Otázky vlastníckeho práva
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (dohody, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
 • Zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
 • Komplexné súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vrátane exekučného konania
 • Komplexná pracovnoprávna agenda podnikateľov
 • Tvorba a pripomienkovanie pracovných zmlúv a iných inštitútov pracovného práva
 • Pracovnoprávne poradenstvo
 • Zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch
 • Zastupovanie občanov a právnických osôb v správnom súdnictve
 • Právne analýzy
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a samosprávy
 • Poradenstvo a zastupovanie v stavebnom konaní
 • Zastupovanie v konaní o priestupkoch
 • GDPR - ochrana osobných údajov
 • Právne analýzy základných práv a slobôd
 • Zastupovanie v konaní o sťažnostiach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Mgr. Soňa Jacková

advokátka

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach som úspešne ukončila v roku 2016. Avšak už počas štúdia som pôsobila ako právna asistentka v advokátskej kancelárii.

Po ukončení štúdia v roku 2016 som absolvovala polročnú absolventskú stáž na Ústavnom súde SR na analytickom a neskôr aj informačnom oddelení. Od roku 2017 do roku 2021 som pôsobila v advokátskej kancelárií PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. ako advokátska koncipientka, a to až do úspešného zloženia advokátskej skúšky.

Od roku 2021 vykonávam advokáciu samostatne, naďalej však spolupracujem aj s uvedenou AK.

Kontakt:

Kancelária:

Mgr. Soňa Jacková
Ličartovce 161
082 03 Ličartovce
Zobraziť na mape